Dozvole

Operater Beokul doo poseduje integralnu dozvolu za tretman i skladištenje neopasnog otpada.

  • Tretman R3, R12 i R13 operacije neopasnog otpada indeksnih brojeva  07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39
  • skladištenje neopasnog otpada indeksnih brojeva navedenih u priloženom dokumentu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ broj 36/9, 88/10, 14/16, 95/18) i Pravilniku o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada ( „Službeni glasnik RS“ broj 93/19)

Otpad je razvrstan u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada kao neopasan otpad.

Beokul doo – Dozvola za operatera – PDF

Dugogodišnja saradnja sa brojnim kompanijama i iskustvo u otkupu i tretmanu Vam garantuju kvalitetnu uslugu i brz i jasan dogovor. Ukoliko imate plastičnu ili metalnu burad, IBC kontejnere – cisterne – bitno je da pronađete ovlašćenog operatera za otkup i tretman takve ambalaže. Za sve informacije u vezi saradnje kontaktirajte nas.